09 - Novotová, N.: Žijeme v storočí s najvyšším počtom detských samovrážd

9.     Novotová, N.: Žijeme v storočí s najvyšším počtom detských samovrážd. 2020. Podcast k predmetu Online žurnalistika. Univerzita Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, katedra masmediálnej komunikácie – seminárna práca, 5. ročník

08 - Holúbeková,H.: Projekt Životológia

8.     Holúbeková,H.: Projekt Životológia. In. Sociálna prevencia. 2017- ročník 12 - č.2, ISSN 1336-9679, s.34

07 - Nožička, J.: Vplyv moderných technológií na vývin mladistvých

7.     Nožička, J.: Vplyv moderných technológií na vývin mladistvých. 2019. Nové Zámky. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, vysunuté pracovisko: Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Sociálna práca. 74 s. – diplomová práca, 5. ročník

06 - Románová,M.: Semestrálny projekt B

6.     Románová,M.: Semestrálny projekt B. 2017. Trnava. Trnavská univerzita, pedagogická falkulta – seminárna práca, 5.ročník

05 - Bukovčák,L.: Canvas model podnikateľského zámeru startupovského charakteru Životológia

5.     Bukovčák,L.: Canvas model podnikateľského zámeru startupovského charakteru Životológia. 2016. Bratislava. Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, katedra manažmentu- seminárna práca zo strategického manažmentu, 4.ročník

04 - Holúbeková,H.: Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných školách

4.     Holúbeková,H.: Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných školách. 2016. ročník 5. číslo 10, vyd. Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,Euroguidance centrum. ISSN: 1338-8231, s.44 - http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/index.html

03 - Smolíková,I.: Ivka rozhovor

3.     Smolíková,I.: Ivka rozhovor. 2020. Nitra. Súkromné konzervatórium v Nitre. predmet Moderovanie – predmetová práca, 5. ročník

02 - Walther, D.: Realizácia inovatívneho vzdelávacieho programu Životológia v našej škole

2.     Walther, D.: Realizácia inovatívneho vzdelávacieho programu Životológia v našej škole. 2018. Bratislava. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. 52 s. – záverečná práca. Funkčné vzdelávanie pedagógov

01 - Walther, D.S.: Adaptácia študenta na podmienky vysokoškolského vzdelávania

1.     Walther, D.S.: Adaptácia študenta na podmienky vysokoškolského vzdelávania. 2020. Trnava, Univerzita Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, katedra germanistiky. 16 s. – seminárna práca 1.ročník