Euroguidance Stuiedagen

V spolupráci s centrom Euroguidance v Belgicku sme na pôde univerzity v Antverpách v rámci študentských dní zdieľali naše skúsenosti  so študentami a ich vyučujúcimi o tom, ako využívať neformálne vzdelávacie techniky vo výuke generácie súčasnej mládeže. Zároveň sme na ministerstve školstva flámskeho regiónu  predstavili koncept programu Životológia a ozrejmili techniky a postupy, ktorými je možné dopĺňať školský systém v krajine. Na strednej škole Onze Lieve Vrouw Van Lourdes College sme preberali využitie programu lokálnymi expertmi v prostredí strednej školy a cieľovej skupiny teenagerov. 

Bold jump to unknown

Popis konferencie:

Euroguidance Estónsko, Estónsky fond poistenia v nezamestnanosti,
Nadácia Innove a Združenie estónskych kariérnych poradcov zorganizovali
národnú konferenciu kariérneho poradenstva
“A Bold Jump into the Unknown?” ("Odvážny skok do neznáma?").

Tá sa konala 8-9.januára 2020 v Taline (Estónsko).
Zúčastnilo sa jej mnoho odborníkov a jej cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti v Estónsku a zahraničí. A spoločne tak hľadať odpovede na ústrednú otázku - ako podporiť mladého človeka pri celoživotnom vzdelávaní a pri príprave na vstup na trh práce?
Lektori a Teen mentori Životológie Pavol Markovič a Barbara Baisová previedli účastníkov
ukážkovým workshopom nášho vzdelávacieho programu, na ktorom mali účastníci konferencie možnosť pochopiť fungovanie neformálnych metód vo výchove a vzdelávaní mládeže súčasnej generácie.

Zručnosti budúcnosti

Popis konferencie:

13-15. mája 2019 sa uskutočnil medzinárodný seminár určený pre profesionálov
v oblasti kariérového poradenstva, na ktorom si zástupcovia z 11 krajín
prediskutovali najnovšie trendy, vymieňali si skúsenosti, zlepšovali svoje kompetencie
a zručnosti v oblasti kariérového poradenstva na rôznych úrovniach vzdelávania
a svojho pôsobenia - od učiteľov na školách, profesorov na univerzitách,
cez zamestnancov v národných službách zamestnanosti, ministerstve školstva aj tých,
ktorí boli neformálne zapojení do programov organizujúcej inštitúcie Euroguidance Slovenia.
Všetci mali možnosť prezentovať niektoré techniky a metódy vo svojej praxi,
ale aj zúčastniť sa prezentácií a zážitkových workshopov, realizovaných kolegami z iných krajín. Životológia (Lifeology) bola ukážkou dobrej praxe vo vzdelávaní školských psychológov, výchovných poradcov na školách a kariérnych poradcov tejto tematiky na Slovensku.

https://www.euroguidance.eu/images/cbs/Cross-border-seminar-2019-Compendium.pdf

Discover youth talents

Popis konferencie:
Discover Youth Talents, 11. - 12. Apríl 2019, Bratislava, Slovensko. Konferencia sa konala v rámci predsedníctva Slovenska vo V4, organizovalo ju Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR spoločne s organiázáciou zastrešujúcou všetky mládežnícke organizácie SK - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Cieľové skupiny účastníkov:
50 zástupcov ministerstiev zodpovedných krajín Vyšehradskej štvorky, Východného partnerstva a po prvý raz aj krajín západného Balkánu.

Zámer konferencie:
Diskusia na tému rozvoja potenciálu mladých ľudí a systematickej podpory talentu mládeže s nedostatkom príležitostí vrátane ich identifikácie v rámci neformálneho vzdelávania. Na tejto konferencii jednohlasne všetci účastníci vyhlásili vzdelávací program Životológia za najprínosnejšiu vec,ktorú si odnášajú z dvoch dní tejto konferencie.
Ako vidieť aj na obrázu s mapou zo slov - wordcloud - lifeology - je v strede - dostalo najviac hlasov od účastníkov konferencie.

https://www.teraz.sk/spravy/pracovnici-s-mladezou-si-odovzdavaj/389590-clanok.html

Recognise it! Inspiration to advance

Popis konferencie:

Cieľová skupina pre koho bola určená:

Zámer konferencie:

IXPO festival

Popis konferencie:

IXPO je novodobé EXPO. Písmeno „I“ reprezentuje inováciu, inteligenciu,
inšpiráciu a najmä interakciu. Je to najväčší technologický festival na Slovensku.
Životológiu organizátori vnímajú ako vzdelávanie budúcnosti,
nový inovatívny predmet do života.
V prvom ročníku organizovania tohto festivalu v roku 2019 sme boli tam
a urobili sme ukážkový workshop Životológie pre účastníkov festivalu.

Radicalization of youth?

Popis konferencie:

V Slovenskej republike, v hlavnom meste Bratislava sa konala
v marci 2019 medzinárodná konferencia pod názvom
"Radikalizácia mládeže?! - Príčiny a prevencia násilného extrémizmu." .
Cieľom konferencie bolo predstaviť a diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu
v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí,
podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy,
ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou, diskutovať o výzvach a stratégiách
súčasnej politiky mládeže a vzdelávania, poskytnúť spoločnú platformu
pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu,
práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií.

Konferencia bola určená pre výskumníkov a výskumníčky venujúci/e sa mladým,
mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu, odborníkov
a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné
pre analýzu radikalizácie, všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,odborníkov
a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov,
mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie
a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní
pre demokratické občianstvo.

Vzdelávacie a školiace cesty pracovníkov s mládežou

Popis konferencie:

Tento seminár sa uskutočnil v dňoch 20.22.februára 2019 v Helsinkách vo Fínsku. Konal sa pri príležitosti fínskeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy. Seminár bol zameraný na vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov s mládežou. Zároveň slúžil na implementáciu Odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou prijatého v máji 2017 ( CM/Rec(2017)4), ktoré sa vzťahuje na prácu s mládežou v celej jej rozmanitosti. Týmto odporúčaním nabáda 47 členských štátov (ktorých zástupcovia sme tam boli) , aby rozvíjali svoju politiku a prax v oblasti práce s mládežou a aby prijali opatrenia na podporu práce s mládežou na miestnej až po európsku úroveň. Členské štáty boli vyzvané, aby vytvorili koherentný a flexibilný rámec založený na kompetenciách pre vzdelávanie a odbornú prípravu platených aj dobrovoľníckych pracovníkov s mládežou. Zároveň poskytoval diskusné fórum pre miestne, regionálne, národné orgány zodpovedné za rozvoj práce s mládežou vo svojich krajinách, pracovníkov s mládežou, pedagógov a školiteľov práce s mládežou, výskumníkov, mladých ľudí, mimovládne organizácie aktívne v práci s mládežou. My sme so Životológiou taktiež prispeli k školeniam s cieľom rozvoja rámca založeného na kompetenciách.

Euroguidance Lithuania

Popis konferencie:

Konala sa v novembri 2018 , na ktorej sa zúčastnilo 100 účastníkov, expertov pracujúcich s deťmi a mládežou v školskom aj mimoškolskom sektore.
Konala sa v Litve a jej hlavnom meste Vilnius.
Konferencia bola organizovaná organizáciou Euroguidance Lithuania a jej zámerom bolo priniesť zo zahraničia rečníkov, ktorí sa podelia svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe s neformálnym vzdelávaním detí a mládeže, rozvoja ich sociálnych zručností, začlenenie sa do života spoločnosti a prípravy na budúcnosť.
Išlo aj o podporu a rozvoj pedagógov v tejto tematike.
Pozvali si zahraničných rečníkov z Fínska a nás zo Slovenska, aby sme sa podelili o svoju prax. Účastníci konferencie zažili s nami ukážkový workshop Životológie, na ktorom si mali možnosť zažiť priebeh výuky Životológie a spoznať metodiku a obsah štyroch tematických okruhov tohto vzdelávacieho programu.

V Litve a Európe je neformálne vzdelávanie všeobecne uznávané ako účinný nástroj
rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií človeka, riešenia problémov integrácie
mladých ľudí do spoločnosti a komplexného rozvoja osobnosti.
Neformálne vzdelávacie aktivity sú zamerané na rozvoj tvorivej, kriticky mysliacej osobnosti,
ktorá je schopná rozhodovať sa, klásť odvážne otázky a má horúcu túžbu žiť a meniť sa.
Táto oblasť vzdelávania vytvára alternatívny priestor pre učenie a rozvoj,
otvára možnosti zmysluplného trávenia voľného času a rekreácie pre deti.
Počas konferencie odborníci z Litvy, Fínska a Slovenska
odhalili význam neformálneho vzdelávania pre rozvoj osobnosti dieťaťa,
predstavili formy a metódy neformálneho vzdelávania detí a mládeže a podelili sa
o skúsenosti z hodnotenia získaných kompetencií neformálnymi spôsobmi.

Youth Violence vs Forum theatre, Craiova

Popis konferencie:

Cieľová skupina:
Pracovníci s mládežou z 29 krajín

Zámer:
Rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou v boji proti násiliu, šikany prostredníctvom medódy “forum theatre”.